Vēja elektrostacija

Tiesa lemj, ka Tukumā tomēr būs vēja parks

Tiesa apmierina “Pienava Wind” pieteikumu par vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību Tukuma novadā. Tukuma novada domes pērnā gada 25.marta lēmums atzīts par prettiesisku.

Kā ziņo Zemgales Ziņas, Administratīvā rajona tiesa lēmusi apmierināt SIA “Pienava Wind” pieteikumu par vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecību Tukuma novadā. Tiesa lēma apmierināt uzņēmuma pieteikumu par Tukuma novada domes pērnā gada 25.marta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un nosprieda uzdot Tukuma novada domei izdot “Pienava Wind” labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta “Pienava Wind” paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka “Pienava” būvniecība Tukuma novadā, viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Tiesa spriedumā atzina, ka uzņēmuma interese veikt paredzēto darbību ir tiesiska un nav konstatējami juridiski šķēršļi to veikt iecerētajā vietā. Tiesa konstatēja, ka sabiedrības līdzdalības tiesības ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir ievērotas saskaņā ar 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tajā pašā laikā iebildumi nevar būt pamats paredzētās darbības pilnīgam aizliegumam. Sabiedrības viedoklis ir respektējams un izmantojams kā pamats nosacījumiem, kas “Pienava Wind” būs jāievēro, veicot paredzēto darbību.

Sekojot Satversmes tiesas atziņām, tiesa veica sabiedrības un vides interešu izvērtējumu un secināja, ka sabiedrības interešu aizskārums vides, īpašuma un veselības jomā ir samazināms ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu norādīto nosacījumu ievērošanu, kamēr liegums pieteicējai pilnībā realizēt paredzēto darbību nebūtu samērīgs un tiesisks.

Vēja nozare ļoti gaidīja šo tiesas lēmumu. Neapšaubāmi esam gandarīti, ka tas ir attīstītājam pozitīvs un apliecina, ka pašvaldību vadītājiem ir būtiski pieņemt racionālus un pamatotus lēmumus, domājot par reģiona attīstību. Tomēr jāuzsver, ka tiesu darbiem būtu jābūt tiešām galējam risinājumam, un ticam, ka konsenss būtu panākams likuma ietvaros, iesaistītajām pusēm sēžot pie sarunu galda, izdiskutējot un atrodot pieņemamāko un izdevīgāko sadarbības formu.

Valstī nevajadzētu veidoties situācijai, kurā pašvaldība var apšaubīt un noraidīt Latvijas kompetentākās institūcijas, šajā gadījumā – Vides pārraudzības valsts biroja, lēmumu par kāda projekta ietekmes uz vidi novērtējumu. Tas ne tikai sūta nepareizu signālu visai vēja enerģijas nozarei, bet kopumā grauj valsts tiesiskuma principus. Ļoti svarīgi arī valstiskā līmenī veicināt izpratni par vēja enerģijas nozīmi, ieguvumiem un kliedēt sabiedrības apziņā patiešām dziļi iesēdušos mītus

Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags

Tāpat tiesa piešķīra nozīmi Latvijas saistībām atjaunojamo energoresursu ieviešanā un tam, ka šāds enerģijas veids ilgtermiņā sasniedz vides aizsardzības mērķus klimata jomā.

  Elektroauto pieprasījums Latvijā 2021. g. turpinājis izaugsmi. 2021. g. statistikas analīze

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Kā norādīja “Pienava wind” valdes loceklis Gatis Galviņš, viņš ir pārliecināts, ka Latvijas nākotne ir ilgtspējīga enerģija un tā ir vēja enerģija, tādēļ ir gandarīts par tiesas lēmumu.

Tukuma novada domes lēmums balstīts valsts kompetento iestāžu atzinumos, kas pieļauj parka attīstīšanu izvēlētajā teritorijā. Šobrīd ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību ar Tukuma novada domi un novada iedzīvotājiem, turpinot vēja parka attīstību, lai kopīgi panāktu nacionālo klimata plānu sasniegšanu un zaļās enerģijas izmantošanas veicināšanu Latvijā.

“Pienava wind” valdes loceklis Gatis Galviņš

Kompānijā atzīmēja, ka, ņemot vērā tiesas atzinumu, “Pienava wind” turpinās vēja parka attīstību, par primāro darbu izvirzot būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu. Vēja parks “Pienava” sastāvēs no 22 vēja turbīnām, tā izveidei paredzētās investīcijas sasniegtu aptuveni 150 miljonus eiro.

Uzlādēts viedoklis

Kad pirms gada Tukuma dome paziņoja, ka nebūs vēja parks, mūsu komentārs par situāciju bija īss un kodolīgs: “Sūnu ciems…”. Tagad ir cerības, ka vismaz citi ciemi (šoreiz tiesa) nav tik apsūnojuši. Ņemot vērā, ka saules paneļu parki uzrodas kā sēnes pēc lietus un ik pa laikam ir ziņas par lielāku vai mazāku vēja parku citviet Latvijā, situācija šajā ziņā pat varētu būt pietiekami laba, lai sasniegtu NEKP 2030 mērķi par uzstādīto vēja enerģijas jaudu palielināšanos līdz 320 GW līdz 2030. gadam.

Tiesa lemj, ka Tukumā tomēr būs vēja parks 1
Tiesa lemj, ka Tukumā tomēr būs vēja parks 2
balsojumi
Raksta novērtējums